Suburban Shopper Publishing Schedule:

Ad Deadline: Every Friday 6:00 pm prior to pub date

4/27 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield, Randolph 

5/04 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Norton

5/11 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton  

5/18 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield 

5/25 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Norton,Randolph 

6/01 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton

6/08 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield 

6/15 Sharon, Canton, Milton, Stoughton , Norton 

6/22 Canton, Stoughton, Easton, Randolph

6/29 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield

7/13 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Norton

7/20 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton 

7/27 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield

8/10 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Norton 

8/17 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton 

8/24 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield 

8/31 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Randolph, Easton 

9/07 Sharon, Canton, Milton, Stoughton,, Norton 

9/14 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton 

9/21 Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield 

9/28  Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Randolph, Easton  

10/05  Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Norton 

10/12  Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton 

10/19  Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield

10/26  Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Randolph 

11/02   Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Norton 

11/09   Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton 

11/16   Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Mansfield 

11/23   Sharon, Canton, Milton, Stoughton,, Randolph 

12/07    Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Norton 

12/14  Sharon, Canton, Milton, Stoughton, Easton, Mansfield 

12/21  Sharon, Canton, Milton, Stoughton,